WIJ ZIJN VERHUISD naar onze nieuwe, prachtige showroom te Loppem. Bezoek ons in de Torhoutsesteenweg 48 8210 Loppem.

GEBRUIKSVOORWAARDEN


Deze juridische verklaring bevat de algemene voorwaarden van deze site, www.lerou-architectural.com, en alle verwante bedrijfsgebieden van de filialen en filialen van Lerou Architectural Hardware BV (hierna te noemen Lerou Architectural Hardware BV) die zijn gekoppeld aan of weergegeven op dit Site (collectief, de "Site"). Met "deze site" wordt verwezen naar de specifieke site die u eigenlijk bent of bezocht bent.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een van deze sites accepteer en accepteer u uitdrukkelijk alle voorwaarden die in deze Juridische Verklaring zijn opgenomen. Gebruik alsjeblieft geen Sites als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. In geval van een conflict tussen deze Juridische Verklaring en andere regels, beleid of afspraken die op deze Site zijn geplaatst of anderszins van toepassing zijn tussen u en Lerou Architectural Hardware BV, zullen de documenten in de volgende volgorde gelden: (i) Product- en / of Dienstspecifieke voorwaarden En voorwaarden (Ii) deze juridische verklaring; (Iii) het privacybeleid en (iv) andere regels, beleidslijnen of afspraken geplaatst op deze site. Tenzij anders hierin wordt verwezen, bevat elke verwijzing naar Lerou Architectural Hardware BV alle vestigingen en filialen ervan. De sites zijn alleen beschikbaar voor uw persoonlijk gebruik, die beperkt zal zijn tot het bekijken van de sites, het verstrekken van informatie naar de sites, het downloaden van productinformatie voor uw persoonlijke beoordeling en voor bepaalde aankoop van producten van producten.

Door deze site te betreden, erkent u dat u uw licentie om deze Site in te voeren en te gebruiken, wordt uitgelegd en geëvalueerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. U gaat ermee akkoord dat eventuele geschillen in verband met het gebruik van deze Site worden opgelost in een bevoegde rechter in België (hoofdvestiging van Lerou Architectural Hardware BV). Als u deze site uit een ander land gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Bovendien zal deze Juridische Verklaring niet uitsluiten of beperken van uw verplichte rechten die door de toepasselijke wet aan u zijn toegekend overeenkomstig de toepassing van het internationaal conflict van wettelijke bepalingen. Lerou Architectural Hardware BV geeft niet aan dat de materialen die op deze site zijn opgenomen geschikt zijn voor alle landen over de hele wereld.

1 Lerou Architectural Hardware BV publiceert informatie op zijn sites als gemak voor zijn bezoekers. Behalve voor de sites waar producten kunnen worden gekocht, worden de productinformatie van Lerou Architectural Hardware BV alleen ter informatie verstrekt. Informatie en verwijzingen naar individuele personen, of werknemers of anderszins in dienst van of gerelateerd aan Lerou Architectural Hardware BV, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Individuen en / of hun uitspraken op de Websites mogen op geen enkele wijze gekoppeld zijn aan specifieke product- of dienstverantwoordelijkheden en / of verplichtingen van Lerou Architectural Hardware BV, noch op persoonlijke of bedrijfsniveau. Gepubliceerde verklaringen en profielen zijn persoonlijk en kunnen niet worden verwezen voor enige garantie of aansprakelijkheid, wettelijk en anderszins.Hoewel Lerou Architectural Hardware BV poogt om accurate en tijdige informatie te verstrekken, kunnen er onbedoelde technische of feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten optreden. Lerou Architectural Hardware BV behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving correcties en wijzigingen aan de Sites te doen. De producten van Lerou Architectural Hardware BV die zijn beschreven in de Websites zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Lerou Architectural Hardware BV zal ervoor zorgen dat de informatie in de sites geschikt is voor uw regio. Hoewel Lerou Architectural Hardware BV alles in het werk heeft gesteld om de producten en hun kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zullen de weergegeven producten en kleuren van de producten ook afhangen van de apparatuur van de gebruiker en Lerou Architectural Hardware BV kan niet garanderen dat de apparatuur van de gebruiker een Nauwkeurige weergave van de werkelijke producten en hun kleuren. Het is mogelijk dat sommige software die van de sites mag worden gedownload, onderhevig zijn aan overheidsuitvoercontrole of andere beperkingen. Door onze websites te bezoeken en te gebruiken, erkent u deze beperkingen en gaat u ermee akkoord dat u er onderworpen bent.

2 Bezoekers nemen alle verantwoordelijkheid en risico's ten aanzien van hun gebruik van de Sites. Alle informatie op de Site wordt aan u verstrekt "zoals het is" en Lerou Architectural Hardware BV weigert alle garanties, representaties en endossementen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de toegang tot of via de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle uitdrukkelijke en impliciete Garanties, zoals titelgarantie, verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan onder de toepasselijke jurisdictie. Lerou Architectural Hardware BV garandeert niet dat de sites vrij zijn van computer virussen, insecten of andere schadelijke componenten. Lerou Architectural Hardware BV garandeert niet dat de functies in het materiaal ononderbroken of foutvrij zijn of dat fouten worden gedetecteerd of gecorrigeerd. Lerou Architectural Hardware BV aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de door de Websites geopenbaard of toegankelijk informatie. Lerou Architectural Hardware BV heeft geen plicht om zijn sites bij te werken of hun inhoud of code te wijzigen, en Lerou Architectural Hardware BV is niet aansprakelijk voor het feit dat deze informatie niet wordt bijgewerkt. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie die in de Websites is te verifiëren voordat u erop vertrouwt.

3 Lerou Architectural Hardware BV is in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke ook al dan niet beperkt is tot gebruiksverlies, verlies van winst, verlies van gegevens of enig ander type schade, tastbaar of immaterieel van aard, Hetzij in een contract onder contract, schending of anderszins, die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook betrekking heeft op het gebruik of de uitvoering van de informatie op of via de sites van Lerou Architectural Hardware BV. De aansprakelijkheidsbeperkingen, bedoeld in deze Juridische Verklaring, zijn niet van toepassing voor zover het verlies of de schade voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Lerou Architectural Hardware BV.

4 Lerou Architectural Hardware BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Websites te onttrekken of de diensten en producten die op de sites worden beschreven, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Alle aanbiedingen en andere verklaringen van Lerou Architectural Hardware BV zijn niet bindend, tenzij Lerou Architectural Hardware BV uitdrukkelijk anders schriftelijk geeft. U kunt binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product of vanaf de datum van de transactie van de betrokken dienst, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, zich onttrekken aan een transactie die betrekking heeft op producten of diensten die u online gekocht heeft van deze site. Wettelijke regels met betrekking tot afstandscontracten. Lerou Architectural Hardware BV kan te allen tijde de voorwaarden van deze wettelijke verklaring herzien door deze berichting bij te werken. U bent gebonden aan eventuele herzieningen en dient periodiek deze pagina te bezoeken om de huidige voorwaarden te bekijken die van toepassing zijn op uw gebruik van de Sites. Vervolg gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen. De invaliditeit van een term, voorwaarde of bepaling van deze Juridische Verklaring heeft geen gevolgen voor de afdwingbaarheid van die delen van de juridische verklaring die door de bevoegde rechtbanken afdwingbaar zijn.

5 Lerou Architectural Hardware BV bezit of heeft rechten op alle sites, waaronder maar niet beperkt tot alle wallpaper, iconen, karakters, kunstwerken, afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, tekst, software en andere inhoud van de Sites (de "Inhoud" ), En alle HTML-ontwerpen, lay-outs, configuraties, CGI en andere code en scripts in elk formaat dat gebruikt wordt om de Sites te implementeren (de "Code"). De inhoud en code van de sites zijn beschermd door intellectuele eigendom en naburige rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, databases en handelsmerken. U mag geen code of inhoud van de sites zonder voorafgaande schriftelijke akkoord van Lerou Architectural Hardware BV kopiëren, wijzigen, uploaden, downloaden, doorgeven, opnieuw publiceren, weergeven voor herverdeling aan derden voor commerciële doeleinden. Als zodanig zijn beperkingen toegestaan onder de toepasselijke verplichte wetgeving. U mag alleen de inhoud of code van de sites gebruiken voor persoonlijk gebruik. Alle logo's, namen en handelsmerken die op de Sites voorkomen zijn de (intellectuele) eigendom van Lerou Architectural Hardware BV of worden door Lerou Architectural Hardware BV onder licentie gebruikt. U mag geen van de voorgaande gebruiken voor enig doel zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lerou Architectural Hardware BV. Uw niet-naleving van deze Juridische Verklaring vormt een inbreuk op het contract en schendt Lerou Architectural Hardware BV auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk hierboven is bepaald, wordt hierin niet als een impliciete beslissing verleend, anders dan een vergunning of recht onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht of industrieel recht van Lerou Architectural Hardware BV, zijn filialen, filialen of een derde feest.

6 Hoewel deze site kan worden gekoppeld aan andere sites, betekent Lerou Architectural Hardware BV niet rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of affiliatie met de gekoppelde site, tenzij uitdrukkelijk daarin vermeld. Door deze site te betreden, gaat u ermee in dat Lerou Architectural Hardware BV niet alle sites heeft geassocieerd die verband houden met deze site en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website die niet op deze site is gekoppeld of op een andere site die is gekoppeld aan deze site. Uw koppeling naar andere off-site pagina's of andere sites is op eigen risico.

7 Als u op Lerou Architectural Hardware BV reageert via e-mail, enquêtes, forums, registratie of ander communicatiemedium, met alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot feedback, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, maar met uitzondering van uw Persoonsgegevens, worden dergelijke gegevens niet geheimhoudend beschouwd. Door ons informatie te verstrekken, verleent u aan Lerou Architectural Hardware BV een onherroepelijk, wereldwijd, doorlopend en overdraagbaar recht om deze inzendingen te gebruiken zonder enige beperkingen voor enige doeleinden die Lerou Architectural Hardware BV nodig acht. Lerou Architectural Hardware BV is niet aansprakelijk voor enig gebruik of bekendmaking van dergelijke informatie. Lerou Architectural Hardware BV heeft geen verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en is vrij om de informatie te reproduceren, te gebruiken, te verspreiden en te verspreiden zonder anderen te beperken. Lerou Architectural Hardware BV is vrij om gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie zijn opgenomen voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwikkelings-, productie- en marketingproducten die dergelijke informatie opnemen of anderszins vertrouwen. Lerou Architectural Hardware BV verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over haar sites en producten, maar Lerou Architectural Hardware BV streeft ernaar om vertrouwelijke of eigen ideeën, suggesties, materialen of andere informatie te vragen die betrekking hebben op het ontwikkelen, ontwerpen, herontwerpen, wijzigen, produceren of verkopen van haar producten Of nieuwe producten. Door informatie te verstrekken, garandeert u dat Lerou Architectural Hardware BV deze informatie mag publiceren, gebruiken als onderdeel van haar werkzaamheden en haar concepten in Lerou Architectural Hardware BV producten of voor andere doeleinden, die Lerou Architectural Hardware BV noodzakelijk acht, zonder aansprakelijkheid opneemt.

8 U zal de interactieve secties van de Sites niet gebruiken, bijvoorbeeld forums, clubs, enquêtes, e-mailen en dergelijke, om materiaal te plaatsen dat wetend false en / of lasterlijk is, onjuist, beledigend, vulgair, haatelijk, lastig, obscene , Onheilspellend, seksueel georiënteerd, bedreigend, invasieve van de privacy van een persoon, of anderszins in strijd met wetgeving. Lerou Architectural Hardware BV heeft geen redactionele controle over het indienen van inhoud op interactieve secties van de sites. Alle informatie, inclusief de publicatie van foto's en artikelen, wordt op eigen risico en verantwoordelijkheid voorgelegd. Lerou Architectural Hardware BV is niet aansprakelijk of aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen die zijn veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen in welke vorm dan ook.

SHOWROOM


Torhoutsesteenweg 48 8210 Loppem.

Ma - Do: 9u - 12u & 13u - 17u
Vrij: 9u - 12u | Zat: Op afspraak

NIEUWSBRIEF